blank '/> Εν Σώματι Υγιεί - Α.Σ. ΑμεΑ Βέροιας: Π.Μ.Σ. "Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός"

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Μ.Σ. "Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός"


 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Σ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής"Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός"

 

 

   Αντικείμενο-Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός", είναι η παροχή νέας γνώσης και η εξειδικευμένη κατάρτιση των αποφοίτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να είναι ικανοί να δημιουργήσουν νέα θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη γνώση είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του Αθλητικού Τουρισμού, της Οργάνωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρώμενων καθώς και του Χορού.
   Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή άλλων συναφών ειδικοτήτων άλλων τμημάτων ή/και σχολών, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα μέσω διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Αθλητικού Τουρισμού, της Οργάνωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρώμενων καθώς και του Χορού.

Απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον "Αθλητικό Τουρισμό, Οργάνωση Δρώμενων, Χορό" με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: 
            α) Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή 

β) Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων 

γ) Σπουδές στο Χορό


Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.


Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς φοιτητές (20 εισακτέοι/ειδίκευση).


Υποψήφιοι Εισαγωγής 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
• Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
• Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017. 


Διαδικασία επιλογής φοιτητών

Αξιολόγηση των υποψηφίων με συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται.


Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, στα δύο πρώτα (Α' και Β') εξάμηνα καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας ή της Πρακτικής Άσκησης και των δύο (2) Ανεξάρτητων Μελετών στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση. 


Διδασκαλία των μαθημάτων 

Εντατική φοίτηση, διδασκαλία δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης.


Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Επίσης δύναται κάποια από τα μαθήματα να παρέχονται στην Αγγλική. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.


Επιπλέον Πληροφορίες 

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.400 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25310 39622

Email: interpg@phyed.duth.gr

Ιστοσελίδα http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου