blank '/> Εν Σώματι Υγιεί - Α.Σ. ΑμεΑ Βέροιας: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΛΟ 

Άρθρο 3

          Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση, χωρίς  αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 4

ΜΕΣΑ

Μέσα για επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι κυρίως τα ακόλουθα:
         α) Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων για ΑμεΑ καθώς και η συνένωση όλων των κατηγοριών αθλητών ΑμεΑ σύμφωνα      με      τα      πρότυπα      της      IPC      (INTERNATIONAL      PARALYMPIC COMMITTEE). Η συμμετοχή – κατ’ άθλημα, - σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, σε κύπελλα, σε αθλητικές διοργανώσεις, σε τοπικά ή περιφερειακά ή Πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους αγώνες.
       β) Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και η κατασκευή γηπέδου, γυμναστηρίου και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο εξοπλισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων με όργανα και άλλα μέσα άσκησης και αγωνιστικής προετοιμασίας και προπόνησης.
       γ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, ομοσπονδιών, Δημοσίων Φορέων, Αθλητικών Οργανισμών και λοιπών Αρχών του κράτους και  η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
       δ) Η διοργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο για την προαγωγή των αξιών του αθλητισμού και του αναπηρικού κινήματος, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, κατασκηνώσεων κλπ.
       ε) Η οργάνωση ιστότοπου στον Κυβερνοχώρο για προβολή του σωματείου αλλά και η ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου με φυσικά πρόσωπα ή άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
      στ) Η διάθεση κάθε άλλου μέσου, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού και του προσαρμοσμένου αθλητισμού
     ζ) Η σύναψη συνεργασιών για την επίτευξη των στόχων του σωματείου με άλλα αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και με αναπηρικούς φορείς, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
   η) Προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων όλων των Επίσημων Παραολυμπιακών Αθλημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς της IPC ανάλογα με τη συμμετοχή και τις ανάγκες του Σωματείου και η συμμετοχή των αθλητών σε τοπικούς, περιφερειακούς, πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες.
Το Σωματείο θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για:
1.     Ίδρυση αγωνιστικών τμημάτων.
2.     Εξασφάλιση χώρων άθλησης για ΑμεΑ.
3. Προσπάθεια ανάδειξης όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητών ικανών να εκπροσωπήσουν επάξια τον Παραολυμπιακό Αθλητισμό σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
          Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση των ανωτέρω θα διενεργείται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ
      Το σωματείο μπορεί να υπάρχει, εφόσον τα τακτικά μέλη δεν είναι λιγότερα από είκοσι, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό μελών. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Δεν δύναται το Σωματείο σύμφωνα με τον Ν.2725 άρθρο 29 παράγραφος 3 να διατηρεί λιγότερους από 15 αθλητές στη δύναμη του.
Μέλη του Σωματείου γίνονται:
α)  Όλα     τα     άτομα     με     αναπηρία,     που     έχουν     χαρακτηρισθεί     έτσι     με     τις προβλεπόμενες     διαδικασίες     του     νόμου     ανεξαρτήτως     φύλου     και     ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β)  Άτομα  χωρίς  καμιά  αναπηρία  που αποδέχονται το  παρόν  καταστατικό  και θέλουν να βοηθήσουν υλικά και ηθικά την επίτευξη των καταστατικών στόχων και εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
γ) Δικαίωμα  να  γίνουν   μέλη  έχουν  τα  άτομα   που  είναι  πολίτες  άλλης  χώρας που    πληρούν     τις     παραπάνω     προϋποθέσεις    και    κατοικούν    μόνιμα    στην Ελλάδα.
δ) Μέλη του Σωματείου και κατ’ εξαίρεση για Αθλητικά Σωματεία ΑμεΑ, μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 2725/1999., εν ενεργεία αθλητές με αναπηρία, μπορούν δε να εκλέγονται στη διοίκηση και να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο στις γενικές συνελεύσεις των Αθλητικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών

 

Άρθρο 6

          Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας).

Άρθρο 7

          Το σωματείο έχει ως προς την λειτουργία του διοικητική και οικονομική αυτονομία και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα απ’ το βαθμό του, στην αυτονομία αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά, δε, θα απορρίπτεται απ’ τα όργανα του σωματείου.

Άρθρο 8

          Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε:
          1) Τακτικά και 2) Επίτιμα
          α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι ανεξαρτήτως φύλου, όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και περιγράφονται στο Άρθρο 5, χωρίς περιορισμό ως προς τον τόπο κατοικίας τους. Τα μέλη εγγράφονται κατόπιν έγγραφης αίτησής τους στο Δ.Σ. του σωματείου συνοδευόμενη από πρόταση ενός (1) μέλους του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 2725/1999. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ.. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2725/99. Τα μέλη (πλην των ιδρυτικών) μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρ. 4 του Ν. 2725/99 του  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
          β) Επίτιμα μέλη εκλέγονται απ’ τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών, αυτοί που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
          Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον εκπλήρωσαν τις προς το σωματείο (οικονομικές) υποχρεώσεις τους.
         
Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος.


Άρθρο 9

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Αθλητικού Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του Σωματείου:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β)   Όποιος   έχει   παραπεμφθεί   στο   δικαστήριο   για   κακούργημα   με   κλητήριο θέσπισμα    σύμφωνα  με  το   Ν.  663/1977,  όπως  ισχύει    κάθε  φορά  ή  με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί  τελεσίδικα   για  τέλεσηκακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία,φοροδιαφυγή, δωροδοκία,  δωροληψία,
παραχάραξη,    πλαστογραφία,    απιστία,    απάτη,    εκβίαση, έγκλημα    κατά    της γενετήσιας   ελευθερίας   και   οικονομικής   εκμετάλλευσης   της γενετήσιας   ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ)   Όποιος   έχει   στερηθεί   με   τελεσίδικη   δικαστική   απόφαση   τα   πολιτικά   του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη σε κλάδο άθλησης που καλλιεργείται από το Σωματείο. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες του Σωματείου, για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν, 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την  υποβολή  της υποψηφιότητας. Η  κατά  παράβαση  της  διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του Αθλητικού Σωματείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
3.   Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.
4.   Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του Αθλητικού Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για τα αθλήματα που καλλιεργούνται από το Σωματείο, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
5.α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.
β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
6) Διαγράφεται κάθε μέλος το οποίο:
α) δεν έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις για δύο (2) χρόνια και μετά από έγγραφη προειδοποίηση και νέα προθεσμία ενός (1) μηνός αδιαφορήσει να εκπληρώσει τις παραπάνω ταμειακές του υποχρεώσεις, το Δ.Σ. μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή του. Το μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις εκπληρώσει τις καθυστερούμενες συνδρομές του.
β) βλάπτει τους σκοπούς του Σωματείου και δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού καθώς επίσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών και του Δ.Σ., διαγράφεται από το Σωματείο, με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται στην πρώτη μετά την διαγραφή, Γενική Συνέλευση.
2. Πριν την διαγραφή του μέλους, καλείται αυτό υποχρεωτικά σε απολογία. Το
μέλος που έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο (εκτός της περίπτωσης της
παρ.1 α) μπορεί να ξαναγίνει μέλος του Σωματείου μετά από απόφαση της
Γ.Σ. κατά πλειοψηφία.


Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
          1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού είκοσι (20) ευρώ για ετήσια συνδρομή προς το σωματείο. Τα παραπάνω ποσά μπορούν ν’ αυξομειώνονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται: α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος με την ψήφο τους στη λήψη αποφάσεων, β) Να   ελέγχουν   τις   πράξεις   του   Δ.Σ.   για   όλα   τα   θέματα  της   δραστηριότητας του  και   να   αποφασίζουν   για   τα   συγκεκριμένα   θέματα,   που   υπάρχουν   στην ημερήσια διάταξη κάθε Γενικής Συνέλευσης, εκφράζοντας ελεύθερα τη γνώμη τους, γ) Να   εκλέγουν   και   να   εκλέγονται   στα   όργανα   του   Σωματείου   εφόσον   είναι μέλη του Σωματείου για τουλάχιστον ένα (1) έτος.
Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται α) να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. β)  να  μετέχουν  στις  Γενικές  Συνελεύσεις,  να  εκφράζουν  ελεύθερα  την  γνώμη τους και να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας γ) να προσφέρουν πρόθυμα τις τυχόν ειδικές γνώσεις τους, την πείρα τους και την   προσωπική   τους   δραστηριότητα   όταν   τους   ζητηθεί   από   το   Δ.Σ.   και   της Γ.Σ. του Σωματείου και δ) Να καταβάλλουν τακτικά τις προς το σωματείο συνδρομές τους.

2. Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής του μέλους επί ένα έτος, συνεπάγεται τη διαγραφή του (βλέπε Άρθρο 6, παραγρ. 6), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία με επιστολή και παρέλευση προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής.

Άρθρο 11

          α) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου, δικαιούνται να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ως αντιπρόσωποί του για συμμετοχή στη Συνέλευση και εκλογή στη διοίκηση των Ενώσεων ή Ομοσπονδιών, στις οποίες το σωματείο είναι μέλος, εφόσον συμπλήρωσαν διετία ως τακτικά μέλη του σωματείου και διαμένουν μόνιμα κατά τη τελευταία διετία στην περιοχή της έδρας του.
          β) Η παραπάνω εκλογή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, ένα μήνα πριν απ’ τις εκλογές του υπερκείμενου σωματείου, παρουσία του οικείου Νομαρχιακού Επιθεωρητή Σωματικής αγωγής. Το σχετικό πρακτικό στέλνεται στη διοίκηση του υπερκείμενου σωματείου.
          γ) Οι εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι έχουν, στη Γενική Συνέλευση του υπερκείμενου σωματείου, αριθμό ψήφων ίσο προς τα μέλη που βρέθηκαν ταμειακά εντάξει και ψήφισαν στη Συνέλευση του σωματείου.
          δ) Αντιπροσώπευση του σωματείου στο υπερκείμενο σωματείο, εκτός απ’ τον παραπάνω τρόπο, απαγορεύεται.

 

Άρθρο 12

          Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα (1) μήνα απ’ τη κοινοποίησή της, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

 

Άρθρο 13

          Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, στους ειδικούς κανονισμούς και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του σωματείου και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που μπαίνει για ψήφιση και που αφορά στους σκοπούς του σωματείου.


Άρθρο 14
ΠΟΡΟΙ
          1. Πόροι του Σωματείου είναι:
          α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.
          β) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
          γ) Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές και λοιπές παρόμοιες δραστηριότητες.
          δ) Οι Δωρεές ή τα Κληροδοτήματα ή οι χορηγίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
          2. Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
          3. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
          4. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του.
         5.  Οι επιχορηγήσεις από τις υπερκείμενες Ομοσπονδίες.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 15
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα καταστατικά όργανα του Σωματείου είναι :
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο   και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρο 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου με δικαίωμα ψήφου. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο το δεύτερο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους και έκτακτα όταν αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει, με έγγραφη αίτηση του, το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών και με δικαίωμα ψήφου. Οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει στην αίτηση τους να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το Δ.Σ. να συγκαλεί τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο, από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
1.    Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του.
α) Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωματείου.
β) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
γ)  Αποφασίζει για  την  έγκριση  του προϋπολογισμού  και του  ισολογισμού και
κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση
της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
ε) Αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών.
στ) Αποφασίζει για όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
της πρόσκλησης.
3.  Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει  μελών με δικαίωμα ψήφου του Σωματείου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γ.Σ. είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου, οπότε εφαρμόζεται ότι προβλέπεται από την παράγραφο 7
του παρόντος.
4. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφεται σε αυτήν η ημέρα, η ώρα    και    ο    τόπος    της    συνελεύσεως    και    τα    προς    συζήτηση    θέματα    και αποστέλλεται στα μέλη δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνελεύσεως.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας και με την προϋπόθεση ύπαρξης απαρτίας. Η ψήφος ασκείται προσωπικά. Αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η ψηφοφορία γίνεται μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και την Ε.Ε., έγκριση απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. και Ε.Ε. ή μέλους από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα. Με ονομαστική δε κλήση σε άλλα
θέματα ή όπως αλλιώς κρίνει η Γ.Σ.
6.  Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος που ορίζεται από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη κατά την έναρξη των εργασιών της. Κάθε Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο της. Το επόμενο κατά σειρά ψήφων μέλος εκτελεί χρέη γραμματέα.
7. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού και για τη διάλυση του Σωματείου. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται για μεν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Στην απόφαση για διάλυση, πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι που την επέβαλαν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης της περιουσίας του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή να ανακαλέσει μέλη του και να
προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ.


Άρθρο 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με 3ετή θητεία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Γενικό Αρχηγό- Έφορο Αθλημάτων. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρεις (3), που αναπληρώνει τα παραπάνω τακτικά, όταν απουσιάζουν για λόγους ασθένειας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία.

 

Άρθρο 18

          Δέκα μέρες μετά την εκλογή του απ’ την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου Αθλητισμού.

 

Άρθρο 19

          Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή να εκπροσωπούν τον όμιλο όσα πρόσωπα εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Νόμου 75/1975 (άρθρ. 8 και 9), καθώς και στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο αυτό.

Άρθρο 20

          Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά στη διοίκηση του σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, πλην των υποθέσεων εκείνων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
         Συγκεκριμένα:
α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου, φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής καθώς και των λοιπών κεφαλαίων της.
β) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές, αντιμισθίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.
γ) Αποφασίζει για την εγγραφή μελών.
δ) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους και θέτει την απόφασή του στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Αποφασίζει και για κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, στο βαθμό που αυτά δεν αποτελούν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ.
στ) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
ζ) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
η) Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Σωματείου αναθέτει σε μέλος του ή σε μέλος του Σωματείου ειδικά καθήκοντα ή συνιστά επιτροπές.
θ) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 21

          Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 22

          Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο αλλά και έκτακτα,
α) Όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
β) Όταν το ζητήσουν γραπτά τέσσερα (4) μέλη του
γ) Όταν ζητηθεί από την Ε.Ε. για οικονομικό- διαχειριστικό έλεγχο.
Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερεις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.


Άρθρο 23

          Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν αποδέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε τρία (3), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

          Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων, τις παρακάτω ποινές:
          α) Στα μέλη: 1) Έγγραφη παρατήρηση, 2) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, 3) Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους κλπ. του σωματείου προσωρινά ή οριστικά και 4) Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.
          β) Στους αθλητές: Τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα χρόνο. Ως παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανώτερους, μέσα στ’ αθλητικά πλαίσια και στα συμφέροντα του ομίλου. Κανένας απ’ τους παραπάνω δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί, χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί.

 

Άρθρο 25

          Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε τρίτου χρόνου, ανεξάρτητα απ’ το χρόνο που εκλέχτηκε.

Άρθρο 26

          Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του σωματείου μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, απ’ τα μέλη του σωματείου ή με σύμβαση με μη μέλη του σωματείου.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 27
Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
          Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ’ όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Εγείρει, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβρίσκεται στα Δικαστήρια και γενικά εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε δίκη ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή όποιος έχει εξουσιοδοτηθεί, για αυτό, από το Δ.Σ.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον δύο απ’ τους συμβούλους ζητήσουν τη σύγκλησή του. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου.  
          Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, το λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεος και αντιπροσωπεύει το Σωματείου ενώπιον των πιστωτικών ιδρυμάτων για κάθε είδους οικονομική συναλλαγή.
Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απ’ την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.
          Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη.

Β. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των Γραφείων και των Λεσχών καθώς και του προσωπικού του σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών, φυλάσσει το Αρχείο (πρακτικά Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου, Εφορευτικής Επιτροπής και εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής) και φυλάει τη σφραγίδα του σωματείου. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γραμματέας και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Δ. ΤΑΜΙΑΣ

          Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο  Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη.
          Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.
          Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σ’ οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για τη κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες. Ο Ταμίας με τον πρόεδρο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη απ’ τις καταθέσεις ή κι όλες τις καταθέσεις.

E. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ- ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
           Ο Γενικός Αρχηγός, εκτός των άλλων φροντίζει και για την τακτική προπόνηση των αθλητών, την άψογη συμπεριφορά τους στον αγωνιστικό χώρο και γενικά στη κοινωνία, για την πρόσληψη προπονητή και συνεννοείται μ’ αυτόν, για τον καταρτισμό της ομάδας. Ο Έφορος Αθλητισμού μπορεί σε συνεννόηση πάντοτε με το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ απαγορεύει τη συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις και στους αγώνες του σωματείου εξαιτίας ανυπακοής τους και ανάρμοστης συμπεριφοράς τους απέναντι σε τρίτους, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο προπονητή κλπ. – Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινής σε αθλητή είναι η προηγούμενη κλήση του σε απολογία και η παροχή κάθε πληροφορίας, ισχυρισμού ή επεξήγησης.

          Ο Έφορος Αθλητισμού, φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για τη διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για τη διεξαγωγή των αγώνων, προπόνησης και των υπόλοιπων εκδηλώσεων του Σωματείου. Ενημερώνεται και ενημερώνει για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των αθλητών επί των κανονισμών των αθλημάτων κ.τ.λ.Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.      Για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με τριετή θητεία. Η Ε.Ε. εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. Η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους και για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή αποκλείεται. Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγένειας κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή της η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται Πρόεδρος εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Ο επόμενος σε αριθμό ψήφων ορίζεται Γενικός Γραμματέας.
2.      Η Ε.Ε. τηρεί δικό της Βιβλίο πρακτικών. Δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Υποχρεούται να ελέγχει κάθε εξάμηνο τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και συντάσσει κάθε χρόνο, έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ. την οποία και υποβάλει προς την Γ.Σ.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία της μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.     Προκειμένου να γίνουν εκλογές για εκλογή Δ.Σ. ή Ε.Ε. η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της και δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικά στα οποία φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
2.     Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία υποβάλουν έγγραφη αίτηση δέκα (10) ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών, στην οποία αίτηση ορίζεται η επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι, καθώς και το Όργανο για το οποίο επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
3.     Το σύστημα εκλογής είναι πλειοψηφικό. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων
συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο για την Ε.Ε. κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυρώνει μέχρι πέντε (5) άτομα για το Δ.Σ. και τρία (3) για την Ε.Ε.
4.     Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους ξεχωριστούς οι οποίοι έχουν θεωρηθεί προηγουμένως από την Εφορευτική Επιτροπή και έχουν δοθεί στον ψηφοφόρο μαζί με τα ψηφοδέλτια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Δ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1.       Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δημιουργήσει τμήματα ΑμεΑ: γκόλμπολ, στίβου, ποδηλασίας, κολύμβησης, ποδοσφαίρου 5x5, ποδοσφαίρου 7x7, καλαθοσφαίρισης νοητικής αναπηρίας, καλαθοσφαίρισης σε αμαξίδιο, ράγκμπυ σε αμαξίδιο, πετοσφαίρισης καθιστών, αντισφαίρισης σε αμαξίδιο, ξιφασκίας σε αμαξίδιο, τοξοβολίας, σκοποβολής, τζούντο τυφλών, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, άρσης βαρών σε πάγκο, μπότσια, παρατριάθλου, κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας και κανό. Επίσης, πολεμικές τέχνες, καταδύσεις, ορειβασία, χορό σε αμαξίδιο, σκάκι τυφλών, γκολφ, μπόουλινγκ, ιππασία, χάντμπολ, τσούκμπολ σε αμαξίδιο. Ακόμα, οποιοδήποτε νέο άθλημα αναγνωρισμένο από την Διεθνή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, καθώς και από την οικεία εθνική ομοσπονδία στην οποία υπάγεται. Επιπρόσθετα, κάθε αθλητική δραστηριότητα όπου δύναται η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. 
2.   Το Σωματείο βοηθάει τις αθλητικές προσπάθειες των ατόμων με αναπηρία σε πανελλήνια κλίμακα εκπροσωπώντας τους έναντι του κράτους. Το Σωματείο με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη δυνατότητα να συμπαραστέκεται και να βοηθά στην αντιμετώπιση των εξόδων της αθλητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3.    Δεν δύναται το σωματείο, σύμφωνα με τον Ν. 2725/99 άρθρο 29 παράγραφος 3 να διατηρεί λιγότερους από 15 αθλητές στη δύναμή του.

ΑΡΘΡΟ 31
ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ή ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1.       Το Σωματείο γίνεται μέλος Ενώσεως ή Ομοσπονδίας με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από την
Ένωση ή Ομοσπονδία και σύμφωνα με την 3556/97 Υπουργική Απόφαση.
2. Το Σωματείο δύναται να γίνει μέλος Αθλητικών Οργανώσεων της Ευρώπης,
πάλι    με    απόφαση    του    Δ.Σ.    που    πρέπει    να    επικυρωθεί    από    την    πρώτη συνεδρίασή του μετά την απόφαση Γενικής Συνέλευσης, να εκπροσωπείται από μέλη της εκλογής του εις το εξωτερικό και να έχει δικαίωμα ψήφου. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγ. 6 του Ν.2725/99 δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

Άρθρο 32

Βιβλία

1.       Το Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 2725/99 άρθρο 6 υποχρεούται να τηρεί και να φυλάσσει τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών,
β) Αθλουμένων Μελών,
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
δ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
ε) Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
στ) Εσόδων – Εξόδων,
ζ) Περιουσιακών Στοιχείων,
η) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο κρίνει χρήσιμο και απαραίτητο και προβλέπεται από τους νόμους.


Άρθρο 33

          Το σωματείο διατηρεί στρόγγυλη σφραγίδα, που κυκλικά φέρει τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», στο δε μέσο φέρει το έμβλημα του Σωματείου ή και το έτος ίδρυσης του.

 

Άρθρο 34

    1.   Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Α.Κ. και του Εισαγωγικού του Νόμου, των άρθρων του Νόμου 281/1914 «Περί Σωματείων», του Ν. 2725/1999, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη διάταξη νόμου που αφορά την σωματική αγωγή και τους νόμους περί αθλητισμού.
2.  Κάθε τι δε, που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό και τον εσωτερικό Κανονισμό που τυχόν θα γίνει, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων.
 
 

Άρθρο 35

          Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρούν απ’ το Σωματείο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της λογιστικής χρήσης και ισχύει για το τέλος αυτής. Η λογιστική χρήση αρχίζει στη 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

 

Άρθρο 36

          α) Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση της εξαιρετικής πλειοψηφίας των μελών, ουδέποτε όμως δίνεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
          β) Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό, θα ρυθμίζεται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι διατάξεις των νόμων.
          γ) Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
           δ) Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών και βρίσκεται σε απαρτία, αποτελούμενη από το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών και όπου αλλού ορίζει ο νόμος.
 
 

Άρθρο 37

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η ως άνω προσωρινή διοίκηση υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) μήνες και πάντως το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, να συγκαλέσει Γ.Σ. των μελών, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
2.    Μετά το τέλος της άνω προθεσμίας θεωρείται ότι τελείωσε η θητεία της προσωρινής διοίκησης, τα μέλη δε αυτής θεωρούνται αυτοδίκαια έκπτωτα. Επίσης, υποχρεούται αμέσως μετά την έγκριση από το Ειρηνοδικείο να ενεργήσει για την αναγνώριση ως Αθλητικό Σωματείο από την Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού.

Άρθρο 38
          Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα οκτώ άρθρα εγκρίθηκε σήμερα απ’ τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας.
                                                         Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου